Друштвото за градежништво и инженеринг " БИЛД-ИНГ" доо Скопје е компанија со 20 годишно
искуство на Македонскиот пазар, за што сведочат многубројните изведени објекти. Успехот се
должи благодареќи на нашиот тимски, доверлив, и квалитетен пристап кон работите, при тоа
следеќи ги постојано, новитетите и стандардите во градењето како цел за исполнување на
желбите на инвеститорот.

-    Поседуваме: ЛИЦЕНЦИ -"Б" - за изградба , надзор и проектирање на објекти
-    Изведуваме објекти од нискоградба, поврзани со комунална инфраструктура, јавни сообраќајни површини и спортски игралишта,
-    Зимско одржување на јавно прометни површини од снег и мраз,
-    Проектирање, изградба и реконструкција на општествени и индивидуални станбени објекти.